سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محبوبه زمانی نژاد – پژوهشگاه نیرو،
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو،
زهره سلیمیان – پژوهشگاه نیرو،
امید شاکری – شرکت بهین هسازی مصرف سوخت کشور

چکیده:

به منظور ارائه برنامه مدون جهت توسعه بکارگیری سیستمهای تولید همزمان برق و حرارت در صنایع مستعد نیازبه اولویت بندی زیربخشهای صنعتی است تا بتوان با تمرکز بر اولویتهای مشخص شده این هدف را محقق نمود . برای رسیدن به این هدف می بایست شاخصهای امتیازدهی مشخصگردد. شاخصهای مؤثر در چهار بخش زیر تعیین م یگردد:۱) شاخص الگوی مصرف برق و حرارت۲) شاخصهای فنی۳) شاخصهای اقتصادی۴) شاخصهای زیست محیطی پس از شناسایی شاخصهای مذکور در این چهار بخش، گروه فعالیتهای صنعتی منتخب کشور برای تولید همزمان برقو حرارت اولویت بندی می شوند. برای اولویت بندی از روش چند معیاره استفاده شده است. به این منظور شاخصهای تعیین شده، امتیازدهی می گردند و در نهایت اولویت بندی با در نظر گرفتن امتیاز شاخصها صورت م یگیرد.