سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد دلنواز – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشگاه تربیتمدر
بیتا آیتی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دان
حسین گنجی دوست – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، گروه مهندسی محیط زیست، دانشگ
سهراب سنجابی – استادیار بخشمهندسی مواد، گروه نانو مواد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله سینتیکفرایند فتوکاتالیستی با استفاده از نانو ذرات TiO2 بررسی شده است. برای تثبیت نانو ذرات از صفحات بتنی و برای تامین انرژی مورد نیاز جهت انجام فرایند از لامپهایUV-A استفاده شد. فاضلاب سنتزی مورد استفاده از ترکیب آب مقطر و فنل در غلظتهای مختلفتهیه و میزان راندمان سیستم در شرایط مختلفراهاندازی بررسی شد. فنل و ترکیبات آن در پساب خروجی صنایعی از قبیل کارخانجات تولید کننده ترکیبات شیمیایی سنتزی، آفتکشها، زغالسنگ، چوب و کاغذ، رزین و پالایشنفتوجود دارد و تخلیه آن بدون تصفیه مناسب اثراتزیستمحیطی جبران ناپذیری خواهد داشت. نتایج راهاندازی سیستم در شرایط مختلفنشان داد که راندمان فرایند در مدتزمان ۴ ساعتو غلظتآلاینده ورودی به میزانppm50 بیشاز % ۸۵ میباشد