سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی روشنی – کارشناس وظیفه شرکت مهندسی سپاسد پروژه ی سد و نیروگاه رودبار لرستان

چکیده:

گستردگی حوزه و تنوع پروژ ههای مهندسی زیرزمینی در طراحی و همچنین در اجرا، پیشرف تهای شگرفی به وجود آورده است. ویژگی خاص کارهای زیر زمینی تا. ثیرپذیری شدید آن از وضعیت زمین شناسی است. به دلیل ناسازگاری شرایط زمین وتنوع شرایط، سعی شده است بر اساس مشاهدات و بررس یهای آماری، معیارهایی تهیه و بر آن اساس پایداری فضاها و پیش بینی نگهداری مناسب با ضریب اطمینان کافی انجام شود. در این پژوهش تون لهای پنستاک پروژ هی سد و نیروگاه رودبار لرستان در دو سیستم طبق هبندی مهندسی سنگ (سیستم RMRسیستمQ مورد بررسی قرار گرفت هاند. با مطالع هی خصوصیات ژئومکانیکی حاکم بر تون لهای پنستاک در کیلومتراژهای مختلف مقادیر Q و RMR محاسبه شده است و به عنوان نتیج هی نهایی در جدولی آورده شده است و پس از ان یکبار بنابر مقدارRMR محاسبه شده سیستم نگهداری در کیلومتراژهای مختلف حاصل شده است که به عنوان نمونه سیستم نگهداری در کیلومتراژ ۱۰۶۸ تا ۱۲۵۰ ذکر شده است و سپس با ادغام کیلومتراژهای با سیستم نگهداری مشابه نتیج هی نهایی در جدولی تحت عنوان پیشنهاد سیستم نگهداری به کمک طبق هبندیRMR آورده شده است و بار دیگر همین فرایند منتها با تکیه برسیستم Q انجام شده است و نتیج هی نهایی آن نیز در جدولی تحت عنوان پیشنهاد سیستم نگهداری به کمکQ سیستم آورده شده است و در انتها با مقایس هی دو جدول سیستم نگهداریQ به عنوان یک سیستم نگهداری محتاطانه نسبت به سیستمRMR معرفی م یشود.