سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید فریدونی – ،دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
کورس یزدجردی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،گروه زمین شناسی،شیراز،ایران
احمد زمانی – دانشگاه شیراز

چکیده:

منطقه موردمطالعه(دشمن زیاری) درمحدوده طولهای جغرافیایی ۴۹ ۴۶ ۵۱ تا ۲۵ ۱۷ ۱۰ ۵۲ خاوری وعرضهای جغرافیایی ۱۱ ۵۰ ۲۹ تا ۱۰ ۴۲ ۶ ۳۰ شمالی قرار گرفته است.به منظور واآاوی ساختار وتعیین سوگیری تنش درمنطقه دشمن زیاری به آمک روش وارون سازی Inversion Method دو تاقدیس دینارک وتمب بلند و گسلهای مجاور آنها یعنی گسل دره شور وگسل قلات مورد مطالعه قرارگرفت.برای این آار لایه بندی وشیب آنها در چین خوردگی و درزه های موجود و خش لغز گسلهای منطقه در چندین ایستگاه انتخاب شد و پس از آن اطلاعات مورد نیاز برداشت شد. پس از گرد آوری اطلاعات مورد نیاز،داده ها بر پایه نوع ساختار زمین شناسی دسته بندی شد و با استفاده از روش ذآر شده ،محورهای اصلی تنش وسوگیری تنشهای هرساختارمنطقه با آمک ترسیم نمودار گل سرخی و آنتور دیاگرام، بدست آمد . سپس نتایج بدست آمده از ساختارها با هم مقایسه شد وارتباط بین آنهامورد بررسی قرار گرفت .با توجه به نمودارها ونتایج حاصل می توان جهت تنش فشارشی جنوب باختر -شمال خاوری را در چینهای منطقه غالب دانست،آه با جهت آلی تنش ناحیه زاگرس مطابقت دارد.