سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم زارعی شهامت – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدامین آسودار – دانشیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
افشین مرزبان – مربی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
عباس عبدشاهی – استادیاردانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

دروگر های نیشکر یکی از پر کاربردترین ماشین های مورد استفاده در تولید مکانیزه این محصول می باشد که براساس نوع واریته های زود رس، دیر رس و میان رس، سطح برداشت، شرایط جوی و بارندگی هر سال عملیاتبرداشت بین ۷ تا ۸ ماه طول م یکشد. این دستگاه ها به میزان زیادی سوخت مصرف کرده و برای تعیین میزان مصرف سوخت در عملیات برداشت و درصد سوخت مصرفی مربوط به هر یک از تیغه ها به ازای هر تن پژوهشی در سال۸۸-۸۷در کشت و صنعت دعبل خزاعی در ۲۵ کیلومتری اهواز انجام شد و اطلاعات مربوط به مصرف سوخت دروگر های نیشکر از سال ۸۲ تا ۸۵ گردآوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که برای هر تن برداشت نی بادروگر۱/۴۵لیتر سوخت مصرف م یشود که ۸۱ درصد این میزان مربوط به تیغ ههای بیس کاتر و ۱۲ درصد مربوط به تیغه های تاپر و ۷ درصد مربوط به چاپ رها می باشد