سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب مندعلی زاده – کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی
حبیب هنری – استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

هدف این پژوهش تعیین سوات در برنامه ریزی راهبردی برای کارآفرینی در ورزش کشور است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی از نوع اربردی است که بصورت پیمایشی انجام شد. جمع آوری داده ها، با استفاده از مصاحبه(کیفی) و پرسشنامه های محقق ساخته(کمی) انجام شد که پس از تأیید روایی(توسط اساتید) پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(a=0/95) به دست آمد. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شد. یافته های پژوهش با بررسی و استخراج قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای کارآفرینی در ورزشو با محوریت سازمان تربیت بدنی، نشان داد که ورزش ایران دارای ۷ قوت، ۱۷ ضعف، ۲۵ فرصت و ۱۸ تهدید بود. در نتیجه مدیران ورزش کشور در سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی امر ورزش باید ضعف های داخلی و تهدیدهای ناشی از محیط خارجی را کاهش دهد و با بکار بردن استراتژی هایی زمینه ایجاد اشتغال، نوآوری و تحول را برای ورزش کشور فراهم آورد.