سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محراب بشیرپور – دانشجوی کارشناس یارشد مشاوره مدرسه
اکبر راضی – دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره خانواده
حمید مرادی –

چکیده:

پژوهش حاضرباهدف بررسی ارتباط بین نگرش مذهبی و پذیرش اعتیاددربین دانشجویان دانشگاه آزاد انجام شد دراین پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر ازدانشجویان ۱۲۰نفرپسر و ۸۰دختر دانشگاه ازاد اسلامی تهران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند شرکت کنندگان پژوهش بوسیله پرسشنامه های دینداری مسلمانان و مقیاس پذیرش اعتیاد AAS مورد ارزیابی قرارگرفتند پژوهش موردنظر جز پژوهشهای همبستگی است برای توصیف داده ها ازمیانگین و انحراف معیار و برای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد پژوهشموردنظر جز پژوهشهای همبستگی است برای توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار وبرای تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که همبستگی بین نگرش دینی و پذیرش اعتیاد بصورت منفی است.