سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا عبدی – استادیار دانشکده مهندس یعمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ت
محمدعلی ارجمند – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

نحوه اندرکنش خاک – ژئوسنتتیک ها طی سه دهه اخیر بصورت تئوری و تجربی مورد مطالعه قرارگرفته و لیکن کماکان رفتار در سطح تماس آنها بصورت پیچیده باقی مانده است به منظور ارزیابی آزمایشگاهی اندرکنش خاک – ژئوسنتتیک دو روش آزمایشگاهی برش مستقیم مقیاس بزرگ و آزمایش بیرون کشش مورد استفاده قرارگرفته است آزمایش برش مستقیم از سال ۱۹۹۱ توسط موسسه استاندارد ASTM(D5321 پذیرفته شده در حالیکه آزمایش بیرون کشش هنوز با وجود راهنمایی های مناسب بصورت استاندارددر نیامده است دراین مطالعات آزمایش های برش مستقیم بزرگ ۳۰۰×۳۰۰×۲۰۰ mm برای ارزیابی اندرکنش خاک – ژئوگرید و تعیین سهم مقاومت مقاوم پاسیو اعضا مقاطع عرضی ژئوگرید درمکانیزم برش مستقیم سطح تماس انجام گردیده است برای تعین سهم مقاومت مقاوم ناشی از اعضا متقاطع عرضی ژئوگرید در کل مقاومت برش مستقیم یکسری آزمایش با اعضا متقاطع عرضی و یکسری دیگر با حذف اعضا متقاطع عرضی انجام گردیده است.