سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریا سفیدپری –
سیدحسن پیشگرکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، گروه ماشینه
محمد قهدریجانی – دانشجوی مقطع دکتری و عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه

چکیده:

در این مطالعه که در جنوب تهران (شهرستان ری) انجام گرفته به بررسی میزان مصرف انرژی نهادههای کشاورزی، تعیین سهم عملیات ماشینی و غیر ماشینی و در پی آن سهم مصرف انرژی سوخت فسیلی در کشت ذرت دانه ای پرداخته شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی می باشد به نحوی که با تکمیل ۵۸ پرسشنامه بین ذرتکاران منطقه اطلاعات مورد نظر ثبتگردید. با توجه به اینکه ذرت در منطقه مورد مطالعه کاملا مکانیزه کشت می گردد، نتایج این تحقیق نشان داد که هر چند میزان انرژی ورودی برای کشت ذرت مقدار بسیار زیادی است ۶۲/۶ گیگاژول در هکتار) اما با توجه به بهینه کردن مصرفنهاده هایی مثل کود، بذر، کارگر و سم از طریق مکانیزاسیون، میزان نسبت (کارایی) انرژی به مقدار قابل قبولی ارتقا یافته است۲/۶۴ همچنین در این تحقیق مشخصگردید که بیشترین سهم مصرف انرژی برای عملیات مختلف مربوط به انرژی خاکورزی می باشد که در این بین سهم انرژی سوخت با ۷۰ درصد از کل عملیات ماشینی بیشتر از سایر موارد می باشد. جایگزینی عملیات خاکورزی محافظتی (چیزل) به جای شخم با گاوآهن برگردان دار و حذفکودپاشهای گریز از مرکز میتواند نسبت انرژی را بیش از پیش افزایش داده و در مصرف انرژی سوخت و کود که عمده نهاده های مصرف انرژی می باشند، صرفه جویی گردد