سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید قربانی – دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبائی
محمود قاضی – استادیار مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعت آب و برق شهیدعبا
میلاد جلیلی – کارشناس ارشد اقتصاددانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

مصرف برق در بخش خانگی کشور بالا بوده و از رشدبالایی نی ز برخوردار م یباشد . یک ی از راه کارها ی کاهش مصرف برق، هدفمندسازی یاران هها می باشد. با توجه به اثرات متفاوت استا نهای کشور در کاهش مصرف ، در مطالعه فوق ابتدا تابع تقاضای برق در بخش خانگی برای ۲۸ استان کشور به روش داد ههای تلفیقی(Panel Data)برآورد و سپس بااستفاده از کش شهای قیمتی و درآمد ی و سهم استان ها ازمصرف کل کشور، سهم هر استان در کاهش مصرف برق خانگی کشور در طی فرایند هدفمندسازی یاران ه ها محاسبه گردیده است.نتایج نشان داده که برق خانگی در تمامی استا نها کالا یی ضروری بوده و در برخی استا ن ها کالا یی کم کشش و دربرخی استان ها باکشش بوده است. نتایج بررسی سهم استان ها در کاهش مصرف برق کشور حاکی از آن بوده که بیشترین کاهش مصرف برق در بخش خانگی به ترتیب در استان ها ی تهران ، هرمزگان و بوشهر به ترتیب با۳۱/۵،۲۶/۷،۲۵/۵، درصد از مصرف کل کشوربوده است، همچنین سهم استا نها درکاهش مصرف کشور ب یشتر تحت تاث یر کشش ق یمت یاستا نها میباشد و نه سهم استان ازمصرف برق کشور ، ضمن آنکه آزمون همجمعی نیز مانایی مدل برآوردی را تایید نموده است.