سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شیوا باقرفردکاکش – کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری
احمد قارزی – دکتری بافت شناسی
وحید اکملی – دکتری بیوسیستماتیک جانوری

چکیده:

روشهای مختلفی برای تعیین سن درجانوران مختلف بکاربرده شده است به عنوان مثال روشهایی مثل تعیین مقدار کلسیم درساختارهای استخوانی ازجمله فلس واتولیت ها درماهی روش رادیومتری وروش اسکلوتوکرونولوژی درسوسمارها دراین طرح از شمارش تعدادحلقه های تشکیل شده درهرفلس و ارتباط آن با طول پوزه ی اندازهگیری شده درتعدادی ازگونه های سوسمار میتوان سن آنها را تشخیص داد برای این کار تعدادی گونه ی سوسمار ازشهر مسجد سلیمان و درفصول بهاروزمستان جمع آوری شده به ازمایشگاه منتقل شدند بعدازرنگ آمیزی به کمک محلول رنگی گیمسا درزیرمیکروسکوپ نوری مشاهده شده و تعدادحلقه های تشکیل شده درهرفلس شمار شد باتوجه به تعدادحلقه های شمارش شده هرفلس سن این گونه ها درمحدوده ۵-۱ سال براورد شد. نتایج نشان داد که ارتباط نزدیکی بین طول پوزه تا مخرج و تعداد حلقه های شمارش شده وجود دارد