سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین احمدی چنارین – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامی
علی افسر – عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامی
محمدرضا ابراهیم زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

یکی از اهداف موردنظر در مدیریت تراکتورها و ماشین های کشاورزی تصمیم درباره جایگزینی آنها با درنظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی ویژه آن منطقه است اتخاذ تصمیم صحیح در رابطه با جایگزینی به موقع سبب کاهش هزینه های تولید و افزایش درآمد می شود هدف از انجام این تحقیق تعیین عمر اقتصادی تراکتور جان دیر ۳۱۴۰ درمنطقه ورامین می باشد با توجه به قیمت اولیه تراکتور استهلاک سالانه و سود سرمایه محاسبه و سپس با توجه به هزینه های سالانه تعمیر و نگهداری عمر اقتصادی آن محاسبه گردید نتایج نشان داد که مناسب ترین سن جایگزینی پایان سال هشتم می باشد.