سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن ولی نیا – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران
حمیدرضا ناصری – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
محمد نخعی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم، تهران،
مسعود فتوت – کارشناس ارشد مهندسی آب

چکیده:

آب های زیرزمینی از منابع اصلی شرب، کشاورزی و صنعت در هر منطقه می باشند. لذا تعیین منشأ آب های زیرزمینی به منظور مدیریت این منابع مهم می باشد. در این پژوهش منشأ آب های زیرزمینیدشت حسن آباد، کرمانشاه با استفاده از نسبت های یونی تعیین شده است. به این منظور از شش چاه بهره برداری و یک چشمه کارستی نمونه برداری شده است. اندازه گیری هدایت الکتریکی، دما و pHبا استفاده از دستگاه هایLF و ۹۰ Multiline P4در محل انجام شده است. آنالیز یون های اصلی در آزمایشگاه آب منطقه ای کرمانشاه صورت گرفته است. رابطه بین کلسیم و منیزیم، کلسیم و سدیم، سدیم و کلر و سایر نسبت های یونی و همچنین نمایه های اشباع مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج، منشأ آب های زیرزمینی دشت حسن آباد سازندهای تفکیک نشده آسماری – شهبازان می باشند. دولومیتهای شهبازان نقش مهم تری در تغذیه آبخوان ذکر شده ایفا می کنند