سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مجید نبی بیدهندی – استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مهدی تدینی – کارشناس ارشد مهندسی نفت

چکیده:

امروزه علاقمندی به تفسیر سرعت امواج تراکمیP)برشیS) و رابطه آنها با سنگشناسی و نوع سیال نسبت به گذشته فزونی یافته است. با توجه به اینکه معمولا دادههای مغز ه به منظور ارزیابی مخازن، کافی نبوده، تعیین سنگشناسی ونوع سیال سازند در مخازن هیدروکربنی یک چالش محسوب می گردد. در این مقاله از دادههای نگارDSI که در دو چاه مورد مطالعه رانده شده، بهمنظور بررسی خواص مذکور استفاده شد. از مدلهای پیکت و کریف جهت تشخیص سنگشناسی و نوعسیال سازندی استفاده گردید. وجود سیال قابل تراکم (گاز) در فضاهای خالی سنگ تاثیر زیادی بر سرعتهای صوتی دارد، بطوریکه در صورت کاهش مجذور سرعت موج تراکمی و افزایش مجذور سرعت موج برشی میتوان به وجود گاز در ناحیه مورد بررسی پی برد، لذا میتوان از منحنیهای تقاطعی برحسب جهت تشخیص نوع سیال استفاده نمود. مدلها نشان دادند که یک مدل به تنهایی، نمیتواند سنگشناسی و نوع سیال را بطور دقیق تشخیص بدهد و ما حداقل نیازمند تفسیر هر دو مدل برای این منظور هستیم که بتوانیم با عدم قطعیت کمتری، نوع سیالات و سنگشناسی مخزن را تعیین کنیم.