سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی محمدعلیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود فرخ روز – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عباسعلی زمینی – گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حسین پاشائی چلکاسری – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاه

چکیده:

سمیت حاد Lc50 96 h قارچ کش کاظتان برروی ۱۸۰ قطعه بجه ماهیان ۵-۳ گرمی کپور علفخوار به منظور تعیین غلظت کشنده ۵۰ درصد از جمعیت ماهیان در ۹۶ ساعت مطالعه گردید آزمایشات بصورت Static و بر اساس روش استاندارد TRC (1984) به مدت ۴ شبانه روذ ۹۶ ساعت انجام پذیرفت و در ادامه جهت مطالعات تاثیر این سم برروی کورتیزول گلوکز و توتال ایمونوگلوبین خون بچه ماهیان کپور علفخوار به مدت یک هفته در مجاورت این سم قرار گرفتند در نهایت براساس نتایج بدست امده و با استفاده از روش آماری Probit program سمیت حاد سم کاپتان برای بچه ماهیان کپور علفخوار برابر ۰٫۹ میلی گرم در لیتر بدست امده و حداکثر غلظت مجاز این سم برابر ۰٫۰۹ میلی گرم در لیتر محاسبه گردید.مطالعه کورتیزول گلوکز و توتال ایمونگلوبین خون ماهیان در معرض سم ۵۰،۲۵ و ۷۵ درصد Lc50 96h نشان داد که در تیمار ۵۰،۲۵ و ۷۵ درصد مقادیر گلوکز و توتال ایمونوگلوبین تیمارها با تیمار شاهد اختلاف معنا داری وجود دارد ۰٫۰۵>p اما بین کورتیزول تیمارها با تیمار شاهد اختلاف معناداری مشاهده نگردد۰٫۰۵<p.