سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شیددخت جوادی – کارشناس ارشد بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
سید مهدی نصیری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
عبدالعباس جعفری – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
علیرضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیر

چکیده:

در پژوهش حاضر روش غیر مخرب برای تعیین سفتی بافت میوه کیوی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق از یک لودسل متصل به صفحه آلومینیومی به عنوان ابزار ضربه استفاده شد. ضربه در سه سطح ارتفاع صورت گرفت. شاخص مگنس تیلور به عنوان تست مخرب مبنا برای بیان سفتی بافت و پیش بینی مدا انتخاب شد. نمودار نیرو- زمان حاصل از ضربه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و حداکثر نیروی ضربه ای برای برآورد سفتی بافت استفاده شد. ضریب همبستگی بین داده های ضربه و شاخص مگنس تیلور ۰/۷۹۸ بدست آمد. نتایج نشان داد که ارتفاعتاثیر معنی داری بر نتایج آزمون ضربه دارد.