سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین اعلائی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، گروه عمران، قائمشهر، ایران

چکیده:

پاسخ سیستم های سازه ای دوگانه وابسته به رفتار غیرخطی هر یکاز دو مجموعه در آن سیستم است. یکی از پاسخ های با اهمیتدر سازه که در تعیین سطوح عملکرد قابهای ساختمانی بتن مسلح دوگانه کاربرد دارد، میزان خسارت کل سیستم را از دو دیدگاه، یکی سطح عملکرد اعضای سازه ای و دیگری سطح عملکرد کل ساختمان می باشد. در این مقاله پاسخ سازه های دوگانه بتن مسلح بر مبنای شاخصخسارتاعضای اصلی سازه ای (تیرها، ستون ها و دیوارها برشی)، با استفاده از روشهایتحلیل استاتیکی و دینامیکی غیرخطی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ، نمودارهای تغییراتشاخصخسارتدر هر طبقاتدر هردو روشتحلیل غیر خطی بر روی ساختمان های بتنی دارای سیستم دوگانه مرکباز قابخمشی و دیواربرشی که در پلان ثابتو درارتفاع متغییرمی باشند بدستآمده است. برای دستیابی به نتایج قابل قبول مجموعا پنجاه و ششتحلیل غیر خطی مشتمل بر بیستو هشتتحلیل استاتیکی غیرخطی و بیستو هشتتحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بر رویقاب های دو بعدی با تعداد طبقات ۱۶،۱۲،۸ و ۲۰ انجام شده است. قابهای دو بعدی اشاره شده متعلق به ساختمان هایی است، که بصورتسه بعدی و با استناد به ویرایش انجام IDARC 2D- سوم استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آیین نامه بتن ایران (آبا) تحلیل و طراحی شده بودند. تحلیل های غیرخطی اشاره شده با استفاده از نرم افزار ۵٫۵ گردیده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میزان خسارتدر اعضای سازه ای، در روشتحلیل دینامیکی غیرخطی بیشتر از تحلیل استاتیکی غیرخطی برآورد شده است.