سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا شهوندی – هیئت علمی دانشگاه پیام نور
زینب پورولی – مدرس دانشگاه پیا منور
سمیرا ریحانی – مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین سطح کارآفرینی فردی دانشجویان پیام نور ازطریق بررسی ویژگی پنجگانه کارافرینی شامل ریسک پذیری کانون کنترل درونی تحمل ابهام نیاز به موفقیت عمل گرایی می باشد جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه پیام نورصفاشهر تشکیل میدهد ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته کارافرینی بود که ضریب پایایی آن ازطریق الفای کرونباخ ۰/۸۲ بدست آمد. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته های پژوهش نشان داد که چهارمولفه ازمولفه های مورد بررسی دربین دانشجویان درسطح قابل قبولی می باشد اما مولفه تحمل ابهام بسیارپایین تر ازسطح قابل قبول می باشد از سوی دیگر مقایسه هریک ازوژگیهای پنجگانه کارافرینی نشان میدهد که میانگین ریسک پذیری ۲۰/۹۷۳درمقایسه با سایرخصیصه هابیشتر درنزد دانشجویان این دانشگاه ملاحظه م یشود اما ویژگی ابهام با میانگین ۱۱/۶۵۳ تفاوت بسیاری با حداقل میانگین m=15 دارد.