سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی کمالی – کارشناس ارشد هواشناسی کشاوزری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سهراب حجام – دانشیار گروه هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مجید وظیفه دوست – استادیار گروه مهندسی آب ، دانشگاه گیلان

چکیده:

درسالهای اخیر گرم شدن جهانی هوا و افزایش سریع رشد جمعیت، افززایش مرزرآ آب در زمینه های مختلف زندگی انسان را در پی داشتا است. برآ یکی از مهمترین منابع آب شیرین است. آب حاصل از ذوب آن تامین کننده آب ب ش شرب وکشاورزی می باشد . روش های مطالعاتی م تلفی برای ارزیابی میزان برآ مورداستفاده قرارمی گیرد کا درتمامی آن ها کمبود داده های برآ سنجی با علت فقر تعداد ایستگاههای هواشناسی مشهود است. استفاده ازتراویر ماهواره ای بمنظور ارزیابی پوشش های برفی امروزه در مطالعات برفسنجی جایگاه ویژه ای داردهدف این مطالعا تارزیابی سطح پوشش برف استان خراسان شمالی بااستفاده از محصول mod10a2 تصاویر سنجنده Modis ازسا ۰۲۲۲ تا ۰۲۲۹ بوده است. بازه زمانی دوره برفی منطقا از آبان تا اردیبهشت تعیین شد. برای هر سال ۲۴ و در مجموع ۰۱۲ ترویر مورد پردازش قرار گرفت. با توجه با حجم بسیار زیاد تصاویر از کدنویسی در نرم افزار مطلب استفاده شد. سطح پوشش برف با توجا با مرز شهرستان های استان و داده های ماهواره بر حس پیکسل برفی در ایننرم افزار محاسبا گردید. پس از آن داده های ماهواره با داده های برغ از گزارش های سینوپ ایستگاه سینوپتیک بجنورد مورد مقایسه قرار گرفت با بررسی ها نشان داد که راستنمایی تصاویر ماهواره با داده های ایستگاه سینوپتیکحداقل در سطح ۱ درصد معنی دار می باشند. شاخص مدت پوشش برف (SCD) نیز در این مطالعا برای منطقه در ۶ شهرستان استان خراسان شمالی محاسبه شد.