سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا قربانی سرهنگی – دانشجوی کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی
علی شاهنظری – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری
سودابه اعزی پاشاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا مرتضی پور – شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

چکیده:

دراستانهای شمالی بیشتر بارندگی ها درفصول غیرزارعی رخ میدهد و کشاورزان دریافته اند که با احداث سازه هایی همچون اب بندان میتوان جریان آبهای سطحی ناشی ا زرواناب بارندگی و آب رودخانه ها را درخارج از فصل آبیاری ذخیره نمود ودرهنگام کم ابی به مصرف رساند درمطالعه حاضر ۸۴ آب بندان استان مازندران مورد بررسی قرارگرفت و با درنظرگرفتن مساحت حجم مخزن و هزینه عملیات خاکی آببندان ها نمودار حجم نسبت به هزینه سطح نسبت به هزینه و نمودار هزینه نسبت به حجم و سطح ترسیم و معادلات مربوطه استخراج گردید نتایج نشان داد افزایش حجم ازطریق افزایش سطح هزینه اجرایی بیشتری نسبت به افزایش حجم با عمق مخزن دربردارد.