سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید عقیلی ناطق – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران
نعیمه سماواتیان – کارشناس ارشد مکانیزاسیون
صفورا یونجی – کارشناس ارشد مکانیک ماشین ها
محمدباقر لک – کارشناس ارشد مکانیزاسیون

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰ در استان همدان برای به دست آوردن درجه مکانیزاسیون مهمترین تولیدات هر شهرستان انجام شده است . داده های مربوط به این قسمت با استفاده از پرسشنامه و به صورت حضوری پرشده است. همچنین میزان سطح مکانیزاسیون برای هر شهرستان با توجه به توان موجود در هر شهرستان و بدون در نظر گرفتن تعداد ماشین های مهاجر ورودی و خروجی به دلیل نا مشخص بودن آنها محاسبه شده است . سطح مکانیزاسیون محاسبه شده نشان دهنده توان موجود در هر شهرستان، توان مالی کشاورزان هر شهرستان و بیان کننده یکی از علل کاهش عملکرد به دلیل نابهنگامب انجام عملیات است. سپس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با توجه به میزان توان و سطح زیر کشت هر شهرستان سطح مطلوب مکانیزاسیون پیش بینی شده است. نتایج نشان داد که شهرستان رزن با بیشترین سطح زیر کشت و کمترین سطح مکانیزاسیون و شهرستان بهار با بیشترین سطح مکانیزاسیون و کمترین سطح زیر کشت با توزیع نا مناسب توان روبرو هستند. اگر چه شهرستان بهار با استفاده از مراکز خدمات فعال توانسته است بیشترین عملکرد را رد محصولات عمده داشته باشد.