سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید ذبیحی طاری – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
یاشار زینالی فرید – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
سیدطه فهری – کارشناس ارشد راه و ترابری و پژوهشگر مرکز تحقیقات حمل و نقل طراحان پارس

چکیده:

آلودگی صوتی در محدوده شهری اطراف فرودگاه مهرآباد مشکلات عدیدهای را برای ساکنان این نواحی ایجاد نموده است. برخی از کارشناسان تعطیلی فرودگاه مهرآباد را برای حل این مشکل پیشنهاد نمودهاند. ازطرف دیگر از آنجایی که برخی از پروازهای کوتاهبرد توجیه برقراری از فرودگاه امامخمینی را نداشتهاند، برخی از کارشناسان فعالیت فرودگاه مهرآباد در سطحی پایینتر را بهینه میدانند. در مقابل برخی از کارشناسان باتوجه به موقعیت فرودگاه مهرآباد و نزدیکی آن به شهر، همچنان اعتقاد دارند که فرودگاه مهرآباد بایستی توسعه یافته و در آینده نیز به تنهایی به پروازهای داخلی سرویسدهی نماید. در این مقاله با بررسی وضعیتآلودگی صوتی در محدوده شهری اطراف فرودگاه مهرآباد سعی شده است تا ترافیک مطلوب فرودگاه مهرآباد بهمنظور برآوردهکردن استانداردهای زیستمحیطی تعیین گردد. نتایج نشان میدهد در وضعیت موجودوضعیت آلودگی صوتی نامناسب بوده و در سالهای آتی با توجه به رشد ترافیک وضعیت بحرانی خواهد شد. بنابراین براساس آنالیزهای انجام شده سطح ترافیک مهرآباد برای مطابقت با استانداردهای زیستمحیطیبایستی به ۱۰ میلیون مسافر سالانه با محدودیت پرواز در شب محدود گردد.