سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یوکابد اسمعیل پوراخلمد – دانش آموخته گروه علوم دامی-فیزیولوژی دانشگاه بیرجند
خدیجه پشمی – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین میزان فلز کروم در بافت های ماهیچه، کبد و کلیه بزهای کشتار شده در شهرستان بیرجند به منظور کنترل امنیت و سلامتی انجام شد. نمونه های تازه ماهیچه، کبد و کلیه از بیرجند جمع آوری شده و به روش هضم اسیدی برای آنالیز آماده شدند. میزان کروم موجود در بافت های مختلف بزها با استفاده از دستگاه جذب اتمی شعله تعیین گردید. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام و اختلاف معنی دار در سطح ۰۵/۰ محاسبه شد. نتایچ این مطالعه نشان داد که کبد دارای بیشترین میزان فلزکروم بود، در حالیکه بافت ماهیچه کمترین میزان را داشت. میزان کروم در بافت کبد به طور معنی داری بالاتر از بافت کلیه و در هردو آنها بالاتر از ماهیچه بود. از نظر میزان کروم بین بافت های مختلف بزهای نر و ماده اختلاف معنی داری برای کبد و کلیه مشاهده شد. در این مطالعه میزان کروم در تمام بافت های بزها بالاتر از حد مجاز تعیین شده (۰۱/۰) بود.