سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یوکابد اسمعیل پوراخلمد – دانش آموخته گروه علوم دامی-فیزیولوژی دانشگاه بیرجند
خدیجه پشمی – دانش آموخته گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – استادیار گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده:

گوشت بزها و گوسفندان به علت طعم و مزه خوب آنها، و دربرداشتن عناصر مغذی ضروری یکی از مهمترین و پرمصرف ترین منابع تغذیه ای انسان می باشند. این مطالعه به منظور تعیین سطح فلز مس در بافت های ماهیچه، کبد و کلیه گوسفندان کشتار شده در شهرستان بیرجند با توجه به جنبه های بهداشتی و سم شناسی انجام شد. نمونه های تازه ماهیچه، کبد و کلیه از شهر بیرجند جمع آوری شده و به روش هضم اسیدی برای آنالیز آماده شدند. میزان مس موجود در بافت های مختلف گوسفند با استفاده از دستگاه جذب اتمی تعیین گردید. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام و اختلاف معنی دار در سطح ۰۵/۰ محاسبه شد. نتایچ این مطالعه نشان داد که کبد دارای بیشترین میزان فلزمس بود، در حالیکه بافت ماهیچه کمترین میزان را داشت. میزان مس در بافت کبد به طور معنی داری بالاتر از بافت ماهیچه و کلیه بود، اما از نظر میزان مس بین بافت های مختلف گوسفندان نر و ماده هیچ اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین مقادیر به دست آمده برای عنصر مس از بافت های مختلف گوسفند (کبد، کلیه و ماهیچه) کمتر از حد مجاز تعیین شده (ppm200) می باشد.