سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حمدی شنگری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عبدالمهدی بخشنده – گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمدحسین قرینه – گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
قدرت اله فتحی – گروه زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب بلو کهای کامل تصادفی می باشد که تیمار های آزمایشی شامل سطوح نیتروژن ۰، ۹۰ ، ۱۸۰ و ۲۷۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور اصلی و تاریخ کشت ۲۰ آبان، ۵ آذر، ۲۰ آذر و ۵ دی به عنوان فاکتور فرعی با ۴ تکرار انجام گرفت. تاریخ کاشت و نیتروژن بر تمام صفت های مورد برسی در سطح یک درصد معنی دار شد. اثر متقابل تاریخ کاشت و نیتروژن فقط بر صفات عملکرد دانه، شاخه فرعی، تعداد خورجین در بوته اثر معنی دار داشت. بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت ۲۰ آبان و مصرف ۲۷۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. همچنین در تاریخ کاشت ۲۰ آبان بین سطح کود نیتروژن ۲۷۰ و ۱۸۰ اختلاف معن یداری بدست نیامد