سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد بهرامی یاراحمدی – کارشناس ارشد سازه های آبی
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تخمین سرعت متوسط جریان با استفاده از روابط تئوری و تجربی به منظور تعین دبی کانال، ظرفیت انتقال رسوب، رژیم جریان، برآور د سیل، طراحی سازه های آبی و غیره ضروری می باشد. تاکنون روابط زیادی برای تعیین سرعت متوسط جریان در آبراهه های با شیب تند ارائه شده است ولی این ر وابط برای آبراهه های شنی باشیب ملایم نتایج دقیقی نمی دهند. این تحقیق با استفاده از ۴ نوع ذرات طبیعی نسبتاً گرد گوشه درفلومی به طول ۱۰ متر و عرض ۲۵ سانتیمتر و ارتفاع ۵۰ سانتیمتر با شیب کف ثابت ۰/۰۰۰۵ انجام شد. در این مقاله با بررسی داده های آزمایشگاهی اندازه گیری شده رابطه ای توانی برای تخمین سرعت جریان برای آبراهه های شنی ارائه گردید.