سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سید فرهاد افتخارزاده – عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، تهران
سید محمد سید حسینی – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی صنایع ، تهران
ابوذر محمودی اطربی – کارشناس ارشد حمل و نقل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، دانشکد

چکیده:

ابتدا و انتهای هر سفر شهری با هر هدفی که باشد، به توقف ختم میشود. هر وسیله نقلیه شخصی، فقط بین ۵ تا ۱۰ درصد از عمر مفید خود را در حال حرکت بوده و اغلب در حال توقف میباشد. بنابراین امکاناتپارکینگدر شبکه معابر شهری، یکی از ارکان مهم سیستم حمل ونقل وترافیکمیباشد. باتوجه به هزینه بالای احداث پارکینگهای غیرحاشیه ای درناحیه هایی که با کمبود پارکینگ روبرو می باشند، ضرورتبرآوردی دقیق ازتقاضای پارک احساس میگردد. به همین دلیل نیاز به روشی میباشد تا بتوان تقاضای پارک را به سادگی و البته با دقت بالا برآورد نمود. یکی از سادهترین روشها در این زمینه، استفاده ازجداولی میباشد که میزان تقاضای پارک به ازای واحد مساحت کاربریهای مختلف را بدست می دهد. با جمع نمودن میزان تقاضای پارکینگ برای کاربریهای مختلف موجود در منطقه و با توجه به مساحت هرکاربری، کل تقاضای پارک در آن منطقه به دست میآید. اما نکته مهمی که میبایست بدان توجه شود، آن است که میزان سرانه تقاضای پارک برای هر نوع کاربری، با توجه به اهمیت آن کاربری در جذب سفر باسواری شخصی، از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت میباشد. از اینرو برای هر منطقه میبایست از جداولی متناسب با آن ناحیه استفاده نمود. با توجه به احساس ضرورت در این زمینه برای کلانشهر تهران، در اینتحقیق سعی میگردد تا برآوردی از این سرانهها برای شهر تهران صورت پذیرد.