سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه نگهداری – فارس اقلید دانشگاه پیا منور
فاطمه مقصودی –

چکیده:

یکی از دغدغه های سازمان و پژوهشگران درچهاردهه اخیر رهبری بوده است و تلاش برآن بوده که این پدیده را با یک سری ازمعیارهای دانشگاهی عملی کنند یکی ازجدیدترین رویکردهای مشخصی که برای مطالعه رهبری پدید آمده ست براساس مدل رهبری تحول افرین مراورده ی خلق شده از سوی بس و عملیاتی شده ازسوی بس و آولیو است هدف این پژوهش تعیین سبک رهبری مدیران جهادکشاورزی استان فارس ازلحاظ تحول آفرین یاتبادلی بودن نوع رهبری بین دو جامعه رهبران و پیروان است برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه وجوه چندعاملی رهبری رفم رهبران و پیروان استفاده و بین دو گروه رهبران و پیروان توزیع شده است نتایج حاکی از آن است که دراین سازمان رهبران خود را تحول افرین می دانند درحالی که پیروان رهبران خود را هم دارای وژگیهای رهبران تحول آفرین میدانند وهمویژگیهای رهبری تبادلی