سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما گنجه ای – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدبابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی بشیروند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
فرید آدابی –

چکیده:

در ریزشبکه های امروزی، بهدلیل عدم پیوستگی انرژی حاصل از منابع تجدیدپذیر، رفتارهای تصادفی بخش مصرف و همچنین مباحث قابلیت اطمینان نیاز به استفاده از سیستمهای ذخیره ساز انرژی بهشدت احساس میشود .در این مقاله برای پیدا کردن بهترین سایز سیستم ذخیره – ساز انرژی جهت نصب در ریزشبکه، یک روش جدید مبتنی بر برنامهریزی احتمالاتی درمدارآوردن ارائه خواهدشد. برای مدلسازی رفتار پدیدهها در هر دو بخش تولیدو مصرف از توابع توزیع احتمال استفاده خواهد شد وسعی میشود در یک فضای احتمالاتی بهترین سایزذخیرهکنندههای انرژی را به گونه ای یافت که از هدررفتمنابع مالی در نصب ظرفیت اضافی باتری برایسناریوهای دارای قطعیت و سناریوهای محتاطانه(بیشترین مصرف / کمترین تولید) جلوگیری شود. مسالهبهینه سازی بهصورت یک مساله برنامهریزی خطی آمیختهبا اعداد صحیح فرمولبندی شده و برای حل آن از نرم – استفاده شده است . نتایج عددی شبیه – GAMS افزار سازی برتری های اقتصادی روش پیشنهاد شده را بر روشهای دارای قطعیت نشان خواهد داد.