سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا نصیری – مهندس مکانیک فوق لیسانس مدیریت مدیر دفتر برنامه ریزی توزیع برق اهواز
فرهاد دانشی – مهندس مکانیک- فوق لیسانس مدیریت- فوق لیسانس اقتصاد توسعه و برنامه ریز

چکیده:

با توجه به اهمیت برونسپاری در روند توسعه اقتصادیکشور و نیاز آن به تفکر سیستمی و مدیریت منسجم و صحیحفرآیند خصوصی سازی همراه با توسعه منابع انسانی در جهتافزایش بهره وری ، بررسی این موضوع که در استفاده از برونسپاری ، چطور یک شرکت تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برونسپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟ اهمیت فراوانیدارد .هدف این تحقیق تعیین سازوکار مناسب جهت برونسپاریفعالیتهای شرکت توزیع نیروی برق اهواز با رویکرد سیستمیمی باشد که برای تعیین آن پس از تجزیه و تحلیل ادبیاتبرونسپاری ، به بررسی وضعیت موجود شرکت از دیدگاهخصوصی سازی و ضرورت برونسپاری فعالیتهای آن وهمچنین تعیین فعالیت های قابل برونسپاری و اولویت بندیآنها اقدام گردید و پس از آن سازوکار مناسب حوزه هایراهبری ، پشتیبانی و اجرائی پس از بررسی وضعیت موجود وساختارهای فعلی جهت برونسپاری فعالیتها تعیین گردید اینمدل که بر مشخصههای خدمات تأکید دارد به گونهای طراحیشده است که در عین سادگی نگاهی فراگیر به موضوع داشتهو برای راهنمایی مدیران مفید واقع میگردد . ضمن آنکه دراین تحقیق عوامل موثر بر برون سپاری فعالیت ها موردبررسی قرار گرفت .ماحصل نتایج حاصل از مطالعات و بحث های نظری وتحقیقات میدانی و تعیین اعتبار و نقد فرضیه و نتایج حاصل ازتکمیل پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آنها بیانگر آن است کهبرون سپاری خدمات شرکت بسیار منطقی است ، در شرایطیکه سیستم کنترلی مناسبی تعبیه گردد و برنامه استراتژیکمناسبی تدوین گردد و همچنین نیاز به تجدید ساختار میباشد که از مهمترین ویژگیهای این ساختار تأمین منابع ازخارج سازمان می باشد .قبل از هر گونه اقدامی در شرکت توزیع نیروی برق اهوازاهداف و اثرات مورد انتظار از خصوصی سازی از طریق کمیتهخصوصی سازی مشخص و از طریق برنامه مرتبط هدفگذاری گردد . همچنین سازوکارهای موردنیاز در حوزه هایراهبری ، پشتیبانی و اجرائی جهت کلیه فعالیتهای شناسائیشده که قابلیت برونسپاری آن تایید شده است مورد اجرا قرارگیرد. برونسپاری اثربخش تر خواهد شد اگر به اولویت هایبرونسپاری توجه گردد. ضمنا با توجه به میزان و نوع اثرات(منفی یا مثبت) واگذاری فعالیتها بر روحیه و انگیزه نیرویانسانی به مسائل تاثیر گذار بر نیروی انسانی توجه شود و بهرشد متوازن و کیفی بخش پیمانکاران و توسعه ظرفیت آنانتوجه شود .