سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

هانیه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه وساخت دانشگاه شهید بهشتی تهران
مجتبی حسینعلی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری وشهر سازی )مدیرگروه
محمدباقر نوبخت – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات استراتژیک و مدیر گروه پژوهشکده تحقیقات را

چکیده:

روند جهانی اتکای بیشتربر حضور شرکت های خصوصی، ساختار اقتصادی بخش انرژی را تغییر داده است. به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، بیشتر دولت ها مداخله خود را دربخش نفت محدود کرده اند وکمتر به تأمین مالی پروژه های این بخش ازمحل بودجه این بخش می پردازند. بنابراین، شرکت های نفتی بین المللی دوباره تبدیل به مهمترین منبع سرمایه گذاری در این حوزه شده اند وبامشارکت تعداد زیادی از سرمایه گذاران ، انجام پروژه ها را عهده دار می شوند. بنابراین تأمین مالی پروژه های نفت وگاز به امر کاملاً پیچیده ای بدل شده وبخش عظیمی از سرمایه گذاران دولتی وخصوصی و تأمین کنندگان را در گیر این موضوع کرده است. تهیه بسته تأمین مالی پروژه نیاز بهدرک جامعی از فضای کسب وکار موجود دارد .با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز در این صنعت، وقفه زمانی طولانی بین شروعسرمایه گذاری ها، موسسات تجاری در این بخش از صنعت سرمایه وزمان قابل توجهی را صرف برنامه ریزی مستمر در پیش بینی این چرخه های اقتصادی و بهینه نمودن روش های تأمین مالی پروژه های تعریف شده در این بخش می نمایند. بنابراین هدف دستیابی به الگوی تجزیه وتحلیل فضای سرمایه گذاری وکسب وکار برای تهیه مناسب ترین بسته مالی برای تأمین مالی پروژه هاست.تجزیه وتحلیل فضای کسب وکارارزیابی معقولی از احتمال موفقیت و امکان دستیابی به اهداف مالی پروژه را به دست می دهد.در عمل چنین ارزیابی منجر به ایجاد مبنایی برای پیش بینی در خصوص جریان هزینه ها وعواید پروژه می گردد. اگر چه عناصر متفاوت فضای کسب وکار رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند، لیکن تجزیه وتحلیل مورد نظر به طور طبیعی بر سه حوزه تأکید می نمایدفضای کسب وکار خاص مرتبط با پروژه  فضای کسب وکار مرتبط با کشور میزبان  فضایکسبوکاربینالمللی