سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی محمدی قلعه نی – دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران
کیومرث ابراهیمی – استادیار گروه مهندسی ابیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

انالیز زمانی ومکانی تغییرات سطح آب زیرزمینی باعث شناخت ساختار این تغییرات شده و کمک شایانی درجهت مدیریت بهتر منابع آب زیرزمینی می کند در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تغییرات سطح اب زیرزمینی در دشت خوی از داده های ماهانه ۳۴ حلقه چاه مشاهداتی طی سالهای ۸۲ تا ۸۷ استفاده شده است نتایج تحقیق حاکی ازبالا بودن ضریب همبستگی درتخمین مکانی نسبت به تخمین زمانی به کمک روش کریجینگ است بطوریکه ضریب همبستگی مدل وریوگرام خطی در انالیز مکانی ۰/۹۳ و میانگین ضرایب همبستگی مدلهای برازش داده شده در انالیز زمانی برچاههای نمونه ۰/۸۳ بدست امد. نوسانات زمانی زیادتر از آب زیرزمینی و بطور میانگین ۵/۷۲ ماه در چاههای نمونه دشت خوی باعث مشکل بودن پیروی از روند این نوسانات توسط روش کریجینگ شده است. اما دقت تخمین در روش زمانی نسبت به روش مکانی بیشتر میباشد بطوریکه میانگین خطا بین تراز آب زیرزمینی مشاهداتی و تخمینی در روش زمانی ۰/۵± متر و درروش مکانی ۲± متر بدست امد.