سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد زمانی – استاد بخش علوم زمین، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
صلاح یارویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

چکیده:

آنالیز فرکتالی توزیع مکانی گسل ها و زلزله ها به عنوان ابزاری مفید جهت تجزیه و تحلیل تکتونیکی و سایزموتکتونیکی یک منطقه بکار می رود. محاسبه ابعاد فرکتالی گسل ها و زلزله های جنوب غرب کشور به روش مربع شمار بیانگر ساختار مولتی فرکتالی گسل ها و زلزله های منطقه و همچنین ناهمگنی منطقه از نظر زمین شناسی و ژئودینامیکی می باشد. بعد فرکتالی کل گسلهای منطقه برابر ۱/۷۰ و بعد فرکتالی کل زلزله ها ۱/۷۶ می باشد. مقادیر بدست آمده نشانگر وجود گسل های پنهان لرزه زا در این محدوده می باشد. برای مطالعه دقیقتر، کل منطقه به چهار پهنه C ، B ، A و D تقسیم شده و محاسبات برای هر پهنه به طور جداگانه انجام گرفت. بیشترین و کمترین ابعاد فرکتالی محاسبه شده برای توزیع مکانی گسل ها به ترتیب برابر ۱/۷۶۶ و ۱/۴۲۱ مربوط به پهنه های C و A می باشد. همچنین بیشترین و کمترین بعد فرکتالی توزیع مکانی زلزله ها به ترتیب برابر ۱/۷۶۲ و ۱/۵۱۶ برای پهنه های D و B بدست آمد. منحنی های هم بعد فرکتالی رسم شده نشان دهنده محل گسل های پنهان لرزه زا می باشد که در این تحقیق در پهنه های C و D قرار دارند.