سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

گل لاله احمدی – کارشناس ارشد سبزیکاری
غلامعلی پیوست – استاد دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور تعیین بهترین زمان کشت، فاصله بین ردیف کشت و میزان بذر روی عملکرد باقلا رقم ’برکت‘ آزمایشی در سال زراعی ۸۷ در موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) به صورت کشت دوم اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپلیت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تاریخ کشت (۱۰ و ۲۵ مهر و ۱۰ آبان) به عنوان فاکتور اصلی، فاصله بین ردیف ( ۳۰ و ۴۰ و ۵۰ سانتیمتر) و میزان بذر ( ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد تاریخ کشت روی عملکرد و اجزای عملکرد تأثیر معنیداری داشت. تأثیر فاصله کشت روی صفت ارتفاع بوته و وزن صد دانه معنیدار بود. عملکرد و اجزای عملکرد بهجزء وزن صد دانه در تاریخ کشت ۱۰ مهر بالاترین میزان خود را داشتند. بیشترین عملکرد غلاف از فاصله بین ردیف ۳۰ سانتیمتر به دست آمد. اجزای عملکرد بهجزء وزن صد دانه بالاترین میزان خود را در میزان بذر ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار دارا بودند. یافتههای این آزمایش، کشت در ۱۰ مهر با فاصله بین ردیف ۳۰ سانتیمتر و میزان بذر ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار را مناسبترین زمان، فاصله بین ردیف و میزان بذر در کشت دوم باقلا معرفی می کند.