سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هوشنگ میره کی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
محمد هاشمی – دانشجوی کارشنسای ارشد مهندسی برق قدرت
سیدعباس رحیمی – دانشجوی کارشناسی راشد مهنسدی برق قدرت

چکیده:

باتوجه به نقش ژنراتورها درتولید توان الکتریکی حفاظت ازقسمت های مختلف آنها اهمیت بسزایی دراستمرار تولید انرژی الکتریکی دارد دراین مقاله با درنظر گرفتن سه مدل شامل مدل مرتبه کامل مدل مرتبه ۶ و مدل مرتبه ۳ برای ژنراتور که به باس بینهایتمتصل است به برسری ماکزیمم گشتاور ایجاد شده برروی محور متصل بین توربین ها و نیز محور بین ژنراتور و سیستم تحرک پس از رفع خطای اتصال کوتاه سه فاز درپایه ژنراتور پرداخته شده است درنهایت براساسمنحنی مقدار گشتاور ماکزیمم برحسب تعدادسیکل پس ازرفع خطای اتصال کوتاه بهترین زمان برای رفع خطا برای هرسه مدل بررسی شده است.