سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید بهبهانی – استاد گروه راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
نوید ندیمی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرعلی امینی – دانشجوی دکتری راه و ترابری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

زمان عکسالعمل رانندگان، یکی از عوامل انسانی موثر بر ایمنی ترافیک، بخصوص در شرایط تعقیب خودرو میباشد. به همین دلیل، این پارامتر در همه مدلهای تعقیب خودرو وجود دارد. معمولاً در گذشته، زمان عکس-العمل به عنوان یک پارامتر با مقدار ثابت در تحلیلها مورد استفاده قرار میگرفت، اما با توجه به تفاوت در رفتار، سن، جنسیت و سایر موارد در رابطه با رانندگان، فرض ثابت بودن این شاخص نمیتواند صحیح باشد.همچنین شرایط رانندگی و عوامل محیطی نیز میتواند بر مقدار زمان عکسالعمل برای هر راننده تأثیرگذار باشد. در این مقاله، چگونگی تعیین زمان عکسالعمل رانندگان در شرایط تعقیب خودرو، با استفاده از مدل تعقیب خودروGHR در هر لحظه شرح داده میشود. سپس با استفاده از دادههای خرد جریان ترافیکآزادراه I-80 ایالات متحده، برای ۱۰ موقعیت تعقیب خودرو، زمان عکسالعمل لحظهرانندگان، براساسمیزان همبستگی میان سرعت نسبی و شتاب وسیله نقلیه عقبی، در مدل تعقیبخودروGHR تعیین میشود. نتایج نشان می- دهد که از این روش میتوان جهت کالیبراسیون زمان عکسالعمل در مدلهای جریان ترافیک مبتنی بر رفتار رانندگان و یا نرمافزارهای شبیه سازی استفاده کرد.