سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نرجس ملک جانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و م
سیدمهدی جعفری – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
حبیباله میرزایی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محمدهاشم رحمتی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط

چکیده:

با توجه به اهمیت کلزا به عنوان یکی از دانه های روغنی مهم در جهان، کشت و توسعه فراوری های پس ازبرداشت این محصول و پارامترهای موثر در تولید روغن های خوراکی باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. خشک کردن کلزا در مناطق شمالی کشور، که دارای رطوبت نسبی بالای هوا هستند، به ویژه استان گلستان که بزرگترین تولید کننده کلزا در کشور است، جهت افزایش طول عمر انبارداری و جلوگیری از فساد و کپک زدگی و واکنش های اکسیداسیون چربی ها و در نتیجه افت کیفیت روغن تولیدی ضروری به نظر می رسد. خشک کردن بستر سیال یکی از روش هایی است که می توان توسط آن زمان خشک کردن را با حفظ خواص کیفی و استفاده از دماهای پایین تر، کاهش داد. در این بررسی اثر شرایط مختلف خشک کردن بر روی کل زمان خشک کردن کلزا مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در سه سطح دمایی ۵۰،۴۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد، سه سطح رطوبت نسبی هوا ۴۰، ۲۰ و ۶۰ % و دو سطح سرعت ۳ و۴/۵ متر بر ثانیه انجام شد.زمان خشک کردن با استفاده از برازش مدل های لایه نازک بر داده های آزمایش به دست آمد و کیفیت برازش مدل بر اساس سهشاخص آماری مربع کایx2 ریشه متوسط مربع خطای دادههاRMSE)و ضریب تعیینR2 با هم مقایسه شدند . مشاهده شد که در شرایط دمای ۶۰ درجه، سرعت ۴/۵ متر برثانیه و رطوبت نسبی ۲۰% کمترین زمان خشک کردن به دست آمد