سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی جعفری ندوشن – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
قاسم آبیار –
مهدی شمس زاده –

چکیده:

از جمله رو شهای مدیریت کر مگلوگاهEctomyelois ceratoniae Zell. به عنوان مهمترین آفت اتار، استفاده ازتل ههای فرمو نی جنسی طبیعی است که در آن پروانه ماده جفت گیری نکرده، وظیفه تولید فرمون را به عهده دارد . زمان شروع عملیات فراخوانی پروانهماده ( شکار تله ) در کاربرد وسیع این تله ها و پرورش آفت در انسکتاریوم به منظور استفاده در تله ها و سایر روش های کنترل آفت ازاهمیت ویژ ه ای برخوردار است . به منظور تعیین این پارامتر از تله های فرمونی لوله ای چسبی با پروانه های ماده یک،دو و سه روزه در ۴ تکرار و ۳ شب در مردادماه ۸۹ و ۹۰ در باغات انار یزد استفاده شد تله های فرمونی لوله ای حاوی پروانه ماده در غروب آفتاب در باغ درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ارتفاع۱/۵متر از سطح زمین نصب، هر ساعت تله ها بازدید و تعداد پروانه های نر شکار شده یاداشت شدند . با توجه به آمار شکار تله ها ازساعت ۱ شروع و به مدت ۵ ساعت ادامه داشته است . حداکثر میزان شکار در تله هایی با پروانه ماده ۱و ۲ روزه ساعت۵-۴و در تله هایی با پروانه ماده ۳ روزه ساعت ۳-۲بوده است این نتایج فرضیه جفت گیری پروانه ماده کرم گلوگاه انار بلافاصله پس از خروج از شفیره را که در کارآیی تله های فرمونی طبیعی، تکنیک عقی مسازی و پرورش در انسکتاریوم اهمیت دارد را رد می کند.