سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عبدل زاده – عضو هیاتعلمی- دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک-
محمد رهنما – استاد مهندسی مکانیک، بخش مهندسی مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه شهیدب
روح اله فدایی نژاد – استادیار، بخش مهندسی برق، دانشکده فنی، دانشگاه صنعتی تحصیلات تکمیلی

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مدلهای مختلف آسمان زاویه بهینه شیب کلکتورهای خورشیدی بمنظور دریافت بیشترین میزان تشعشع متوسط ماهیانه خورشیدی درشهرکرمان بدستآمده است. در کلیه مدلهای استفاده شده تاثیرات تشعشع انعکاسی زمین نیز در نظر گرفته شده است. در کار حاضر سهمدل متفاوت برای به دست آوردن زاویه شیب بهینه و زاویه سمت سطح بهینه در شهر کرمان استفاده شده است. با استفاده از مدل ایزوتروپیکزوایای بهینه ای برای ماههای مختلف سال، فصول سال و کل سال معرفی شده است. همچنین با استفاده از دو مدل غیر ایزوتروپیکزاویه سمت سطح و زاویه شیببهینه برای شهر کرمان حاصل شده است. نتایج بدستآمده نشان میدهد که دریافت ماکزیمم انرزی تشعشعی از خورشید در ماههای مختلف سال در زوایای مختلفی صورت میگیرد که با زاویه عرضجغرافیایی برابر نمیباشد اما چنانچه هدفدریافتماکزیمم انرژی تشعشعی سالانه باشد زاویه بهینه شیب پانل به عرض جغرافیایی محل نزدیک میباشد.