سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا نیازی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک،
سارنگ صیرفیان – استادیار دانشگاه زنجان-

چکیده:

با توجه به ساخت و سازهای نوین شهری و لزوم اجرای زیرزمینهای عمیق، روش میخکوبی خاک که روشی کاملاً ایمن در پایدارسازی ترانشهها میباشد، در بسیاری از پروژههای ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد؛ در این تحقیق با احتساب کلیه عوامل موثر بر پایداری شیروانیهای تثبیت شده بوسیله عملیات میخکوبی خاک، نظیر ارتفاع دیوار، طول میخها، سربار وارده و مشخصات مکانیکی خاک، تاثیر زاویه استقرار میخها بر ضریب اطمینان پایداری شیروانی به روش تعادل حدی و با استفاده از نرم افزار شناخته شده و کاربردیSNAIL مطالعه گردیده است و در نهایت زاویه بهینه استقرار و طول بهینه میخها متناسب با شرایط شیروانی خاکی تعیین گردیده است. مطالعات اولیه حاکی از آن است که برای شیروانیهای خاکی میخکوبی شده با زمین پشتی افقی و زوایای دیواره مختلف، بهینهترین زاویه میخ تقریباً عمود بر دیواره شیروانی میباشد. همچنین برای شیروانیهای قائم (دیوارهها) بهترین زاویه میخ تحت شیب پشتههای مختلف تقریباً ثابت و در حدود ۵ درجه میباشد