سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال بازرگان – استادیارگروه عمران دانشکده فنی دانشگاه زنجان ، زنجان
مهدی شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران خاک وپی دانشکده عمران دانشگاه زنج

چکیده:

مصالح درشت دانه قسمت عمده ای از حجم بدنه سدهای خاکی را تشکیل می دهد، لذا هزینه های قابل توجهی از ساخت سد های خاکی به تامین مصالح پوسته سد اختصاص دارد. استفاده از مصالح پیرامون ساختگاه و کاهش فاصله حمل در کاهش هزینه ها نقش مهمی ایفا می کند. در حین عملیات ساخت و تهیه مصالح درشت دانه کنترل سریع کیفیت مصالح درشت دانه ضرورت دارد. از آنجائیکه انجام آزمایشات سه محوری و برش مستقیم نیاز به زمان وهزینه نسبتا زیادی دارد، لذا در صورتی که بتوان با استفاده از خصوصیات فیزیکی سنگدانه ها، مانند دانه بندی و…، پارامترهای مقاومت برشی را برآوردنمود، آنگاه در زمان و هزینه های آزمایشات مذکور صرفه جویی بسزائی بعمل خواهد آمد. لذا برآورد سریع پارامترهای مقاومت برشی مصالح درشت دانه منابع قرضه با استفاده از دانه بندی می تواند بسیار مفید باشد. یکی از پارامترهای اساسی مصالح درشت دانه، زاویه اصطکاک داخلی است. در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج آزمایشات انجام شده بر روی منابع قرضه درشت دانه سدهای مختلف، تحلیل های آماری لازم صورت گرفته است. در تحلیل های آماری مذکوراز نتایج آزمایشات، دانه بندی ، برش مستقیم و سه محوری استفاده شده است. نتایج تحلیل های آماری مذکور نشان می دهد که بین دانه بندی و زاویه اصطکاک داخلی مصالح درشت دانه ارتباط معناداری وجود دارد