سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم بنی حبیب – دانشیار و مدیر گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
فریماه سادات جمالی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تهران و معماری منظر دانشگاه Essex عضو انجمن متخصصین معماری منظر و فضای سبز ایران

چکیده:

احیای رودخانههای شهری با رویکرد ایمنی در برابر سیلاب، بهبود شرایط زیست محیطی و کیفیت منظر رودخانه در سالهای اخیر با روندی رو به رشد در جهان همراه بوده است. هم اکنون مطالعات احیا و ساماندهی رودخانه های شهر تهران نیز از طرحهای شهرداری تهران برای دستیابی به اهداف برنامه پنج ساله مصوب شهر تهران است. در این راستا، مقاله حاضر با بررسی پتانسیلهای رخداد سیلاب واریزه ای در رودخانه وردآورد در غرب شهر تهران، به مطالعه تاثیر سیلاب واریزهای بر هیدرولیک جریان و آسیبهای ناشی از آن میپردازد. همچنین سعی شده است تا راهکاری برای مهار سیلاب واریزه ای در رودخانه فصلی وردآورد نیز ارائه شود. با در نظر گرفتن خصوصیات فیزیوگرافی رودخانه وردآورد، سیلاب رودخانه و بازدید میدانی از رودخانه پس از رخداد سیلاب ۲۸ تیرماه ۱۳۹۴ آثار سیلاب واریزهای بر رودخانه بررسی شد. نتایج نشان میدهند با توجه به شیب حوضه کوهستانی رودخانه وردآورد، دبی اوج سیلاب واریزهای میتواند تا میزان ۱/۲ برابر سیلاب افزایش یابد که در مدیریت سیلاب شهری اهمیت ویژهای خواهد داشت. همچنین افزایش رسوبگذاری در ابتدای ورود رودخانه به ناحیه شهری به دلیل کاهش شیب نیز از دلایل طغیان رودخانه است.