سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عدالتی نسب – دانشجوی دکتری تغذیه نشخوارکنندگان دانشگاه فردوسی مشهد
حامد امینی پور –

چکیده:

این آزمایش با هدف تعیین ترکیبات شیمیایی و روند تجزیه پذیری مادهخشک جو و تریتیکاله با روش کیسه های نایلونی با یک رأس گوساله نر انجام گرفت. تجزیه شیمیایی شامل ماده خشک، پروتیین خام، عصاره اتری، الیاف خام، عصاره عاری از ازت و خاکستربود. فراسنجه های بخش محلول در آب ) a (، بخش نامحلول که به آرامی حل می شود ) b ( و نرخ ثابت تجزیه ) c( حاصل ازتجزیه پذیری مادهخشک برای جو به ترتیب ۰/۲۰۸۲و۰/۷۵۰۱و۰/۹۵۳۸و۰/۷۶۵قسمت در ساعت و برای تریتیکاله به ترتیب ۰/۲۱۷۵و۰/۷۵۰۱و۰/۹۶۷۶درصد و ۰/۱۱۹۶قسمت در ساعت محاسبه شد. نتایج حاکی از این است که استفاده از دانه- های جو و تریتیکاله، بعلت سریع الهضم بودن، احتمالاً باعث یکسری اختلالات متابولیکی میشود و مشکلاتی را برای حیوان میزبان ایجاد میکند.