سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سید محمد علی حسینی – ۲دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

با توجه به اهمیت تبخیر و تعریق در محاسبات مربوط به نیاز آبی گیاهان و طراحی کلیه سیستم های آبیاری و همچنین با توجه به اینکه یکی از مولفه های مهم در محاسبات بیلان آبی مناطق مختلف تبخیر و تعریق می باشد، در مقاله حاضر با استفاده از آمار هواشناسی ایستگاه کاشان واقع در دشت کاشان مقادیر تبخیر و تعریق ماهانه با استفاده از فرمول های تجربی لینکر، بلانی – کریدل ، هارگریوز- سامانی ، پنمن ، پنمن مونتیث برنامه cropwat ، فائو پنمن مونتیث ، تورنت وایت ، جنسن هیز و لاری جانسن محاسبه شده است. نتایج حاصل از کاربرد فرمول های مختلف در منطقه با مقدار تبخیر از تشت که روشی ساده برای محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل است مقایسه گردیده است و نتیجه گیری شده است که فرمول بلانی- کریدل فرمول مناسبی برای تخمین تبخیر و تعریق پتانسیل منطقه کاشان است .