سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجوی کارشناسی عمران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلا
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

تبخیر و تعرق شامل تبخیر از سطح زمین و آب و تعرق بوسیله گیاه است و در مناطق خشک و نیمه خشک تحت آبیاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برآورد مقادیر تبخیر و تعرق به منظورکاربرد در برنامه ریزی،طراحی و مدیریت طرح های آبیاری و زهکشی و مدیریت منابع آب ضروری می باشد. روشهای بسیار زیادی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه وجود دارد ولی این روش ها نتایج یکسانی برای همه مناطق نشان نمی دهند. به منظور تعیین مناسب ترین روش برآورد تبخیر و تع ر ق متوسط برا ی ۹ ماه از ۱۳۷۲- سال(بجز فصل زمستان) برای استان قم مطالعه ای با استفاده از داده های هواشناسی و تشت تبخیر طی سالها ی ۱۳۸۹ (دوره ۱۸ ساله) در منطقه قم و ایستگاه سینوپتیک قم انجام گرفت. در این مطالعه مناسب ترین روش تعیین تبخی ر -تعرق برای منطقه قم از بین دوازده روش تئوری به ترتیب روش لیناکر و جنسن هیز بود .