سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا شیخ الاسلامی – استادیار گروه برنام هریزی حمل و نقل، استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایر
یونس افتخاری یگانه – ، دانشجو کارشناسی ارشد برنام هریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایرا
الهام براتی – دانشجو کارشناسی ارشد برنام هریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بنادر در جهت جهانی شدن و جوابگو بودن به تقاضای جهانی، امروزه باید به نیازهای مختلف از نظر استفاده کنندگان خود توجه ویژه داشته باشند و درصدد برآورده نمودن آنها برآیند. مطالعات انجام شده در زمینه فرایند انتخاب بندر و معیارهای موثر در آن، بیشتر از دیدگاه های مختلف به طور مجزا به مسئله پرداخته اند. این در حالی است که برای اتخاذ تصمیم مناسب توسط مسئولین بندر لازم است، کاربران بندر با هم لحاظ شود. مساله اصلی این تحقیق این است که چه الگویی برای تصمیم در خصوص انتخاب بندر بایستی مبنای تصمیم گیری گردد، به این معنا که چه معیارهایی و شاخص هایی و در چه زیر حوزه تحقیقاتی بایستی ملاک تصمیم در فرایند برگزیدن یک بندر در حمل و نقل کالا قرار گیرد. عوامل زیادی در انتخاب بندر نقش دارند که این عوامل از دیدگاه های مختلف، متفاوت و گاهی در تضاد با یکدیگر می باشد. لذا عوامل اصلی در این انتخاب باید تعیین و مورد ارزیابی قرار گیرد. همانطور که بیان شد هدف در این تحقیق تعیین الگویی جهت گزینش بندر خواهد بود که ضمن بررسی روند تصمیمات و عوامل تاثیر گذار، با استفاده از مقالات مرتبط، الگویی برای تصمیمات در انتخاب بندر ارائه م یگردد.