سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شهرام کیانی – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

به منظور تعیین روابط همبستگی بین غلظت نیتروژن برگ و شاخصهای کیفی گل بریده رز (Rose hybrida L.) رقم ایلونا، یک آزمایش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار شامل مقادیر صفر ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۴۵۰ و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن از منبع اوره با ۳ تکرار بر روی گل رز در شمال خوزستان انجام شد. نتایج نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری در سطح ۵ درصد آماری بین غلظت نیتروژن برگ و طول ساقه گل دهنده (۰/۹۸=r) ، وزن تر ساقه گل دهنده (۰/۹۶=r) و ماندگاری در دو محیط آب مقطر (۰/۹۷=r) و محلول حاوی ۸- هیدروکسی کینولین سیترات (۰/۹۴=r) مشاهده شد. بر مبنای نتایج این تحقیق کاربرد نیتروژن تأثیر زیادی در بهبود شاخصهای کیفی گل بریده رز رقم ایلونا در شرایط شمال خوزستان دارد.