سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین الله معصومی – استادیارگروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی طاهرآبادی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مجتبی شفاعی – دانشجویان کارشناسی ارشد گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق جهت تعیین نیروی تراکم سازی و زمان آسایش تنش در فشرده سازی گیاه یونجه با طول قطعات مختلف از آزمون فشار استفاده گردید. در این آزمایش گیاه علوفه ای یونجه در سطح رطوبتی ۲۲ الی ۲۴ % در چهار سطح طولی ۲۵ و ۳۳ و ۵۰ و ۱۰۰% متوسط طول اولیه ساقههای یونجه از رقم همدانی به ارتفاع تقریبی ۷۰ سانتیمترمورد آزمایش قرار گرفت. آزمایشات توسط دستگاه آزمون جامع کشش- فشار با ظرفیت بار ۵ کیلو نیوتن و حداکثر سرعت ۵۰۰ میلیمتر بر دقیقه انجام گردید. در این آزمون دو فاکتور نیروی تراکم سازی و زمان آسایش تنش محصول آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد نیروی تراکم سازی گیاه یونجه مورد آزمایش با طول قطعات مختلف در سطح احتمال ۱% معنیدار شد به طوریکه با کاهش طول قطعات نیروی تراکم سازی جهت دست یابی به یک دانسیته مشخص کاهش مییافت. این نتایج در حالی بدست آمد که تاثیر طول قطعات در زمانهای آسایش تنش معنی دار نشد. همچنین دادههای بدست آمده در آزمایش بر روابط ارائه شده جهت منحنی کاهش تنش محصولات ویسکوالاستیک با ضریب تبیین ۰/۹۹ در مدل ماکسول برازش گردید و ضرائب ثابت آن برای محصول فوق در طول قطعات مختلف بدست آمد.