سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طاهر رجایی – دکتری عمران آب – محیط زیست، استادیار گروه عمران دانشگاه قم، قم
فرهاد صدیق – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم
مازیار صفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم۲
علی ناظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساز ههای هیدرولیکی گروه عمران دانشگاه قم، قم

چکیده:

برای ساخت یک سد خاکی، تحقیقات هیدرولوژیکی و شناسایی ژئوتکنیکی و سپس مسائل اقتصادی ، اجتماعی وزیس تمحیطی به دقت بررسی م یشوند. اطلاعاتی از قبیل نوع سد ، ابعاد سد، آب قابل تنظیم سالیانه، حجم مفید، حجم مخزن در نرمال و… م یتوانند ما را در انتخاب محل بهینه سد از نقطه نظر مهندسی و همچنین از نظر اقتصادی کمک کنند. با توجه به افزایش ساخت س دهای کوتاه در سطح کشور، در این مقاله پارامترهای فیزیکی ۱۲۵ سد خاکی با هسته رسی از ارتفاع ۵ الی ۳۰ متر در ایران که در مرحله بهره برداری یا اجرای بدنه بودند، مورد بررسی قرار گرفت. پارامت رهای استفاده شده شامل: آب قابل تنظیم سالیانه، حجم رسوب، حجم مفید، حجم مخزن در نرمال، ارتفاع از بستر، ارتفاع از پی، طول تاج و حجم بدنه است. با بررسی ارتباط بین پارامت رهای مختلف، روابط بین متغیر وابسته و متغی رهای مستقل از نوع خطی، درجه دو، درجه سه، لگاریتمی نمایی بدست آمد. با محاسبه و مقایسه ضریب همبستگی۲R بهترین روابط انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان م یدهد که معادلات رگرسیونی ب هدست آمده به دلیل سادگی، کم بودن پارامترهای مستقل و کالیبره شدن برای ایران، در خیلی از موارد به خوبی جواب گو هستند.