سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آسیه شریعتی شیری نصب – دانشجو دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- آبخیزداری، دانشگاه آزا
سید مسعود سلیمان پور – دانشجو دوره دکتری تخصصی علوم و مهندسی آبخیزداری- دانشگاه آزاد اسلامی و
لادن جوکار – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده:

جهت انجام این پژوهش، در سال ۱۳۹۰، از چاه های عمیق ۱۹ روستا در منطقه زرین دشت نمونه برداری انجام شد. نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و تعدادی از فاکتورهای کیفی آب (شامل: Ca, K, Cl, HCO3, SO4, Na, TH, pH, EC) اندازه گیری شد. به منظور تعیین رابطه بین عناصر اندازه گیری شده، ماتریس ضرایب همبستگی محاسبه گردید. سپس با توجه به کلیدی بودن فاکتورهای EC و TH، روابط ساده خطی بین سایر فاکتورها و دو فاکتور مذکور محاسبه گردید. در نهایت برای به دست آوردن مناسب ترین معادله و تعیین سهم هر یک از متغیرها در بالا رفتن مقادیر EC و TH، توسط نرم افزار SPSS (نسخه ۱۶) از روش گام به گام استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده EC با Ca و Cl رابطه معنی داری در سطح یک درصد دارد. TH نیز تابعی از K و Na می باشد. در ادامه با توجه به نقش مهم Cl در افزایش TH و EC، معادله رگرسیون خطی و توانی آنها نیز رسم گردید. نتایج از افزایش شوری و کاهش کیفیت آب حکایت دارد.